Disclaimer

 

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de website www.isolatie-shop.be

Uitgebaat door: GEERAERTS Dpt. Webshops

                        Geeraerts Brigitta

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Als u

hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze website te verlaten.

1. Aangeboden informatie

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard en is noch aangepast aan

specifieke personen, noch aan specifieke omstandigheden en geldt niet als persoonlijk advies.

Aangaande de aangeboden informatie worden geen garanties verstrekt en het gebruik van zowel de website als de aangeboden informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

2. Aansprakelijkheid

Ondanks al onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat, volledig, nauwkeurig en up-to-date is, kunnen er zich onjuistheden voordoen, waarvoor we evenwel niet aansprakelijk zijn.

Wij zijn noch voor directe, noch voor indirecte schade of gevolgschade aansprakelijk.

Dit geldt eveneens voor eventuele technische gebreken die de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zouden maken, ongemakken zouden veroorzaken of de toegang zouden bemoeilijken.

Deze disclaimer vormt geen uitsluiting van aansprakelijkheid voor opzet of bedrog.

3. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die buiten onze controle liggen. Wij verstrekken geen enkele garantie voor wat dergelijke externe websites betreft en aanvaarden daarom ook geen enkele garantie voor wat dergelijke externe websites betreft en aanvaarden daarom ook geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse noch onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het  gebruik van externe websites.

4. Intellectuele eigendom  Ⓒ 2017

 Ⓒ 2017 Al wat op deze website weergegeven wordt, mag slechts gereproduceerd worden met onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming. Dit betreft o.a. doch niet uitsluitend alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden.

Personen die zelf op onze website informatie toevoegen, bv. Door een online gastenboek in te vullen, door te schrijven op een blog of discussieforum of op een andere wijze, stemmen er uitdrukkelijk mee in om het vermogensrechtelijke deel van hun auteursrecht op de door hen geleverde tekst en andere data af te staan en ons daarnaast het recht te verschaffen deze tekst te gebruiken en te reproduceren en verder mee te delen aan het publiek en zo nodig aan te passen en dit zowel met als zonder bronvermelding.

5. Wijzigingen

Wij behouden ons steeds het recht voor deze disclaimer te veranderen.

6. Prevalatie vertalingen

De Nederlandse tekst van deze disclaimer prevaleert boven de vertalingen  in de Franse of Engelse taal.

7. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht en elke betwisting over de interpretatie of over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de  Rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen en vredegerecht van Lier. Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning en onder uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele materiele vergissingen