Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Idendificatie van de verkoper

GEERAERTS Dpt. Webshops

RAVESTEINSTRAAT 80
3191 HEVER
België 
BTW BE 0656.643.973.

Geeraerts Brigitta

Gsm +32 479.35.00.40
Email: info@geeraerts-shops.com

Alle aangeboden producten door www.isolatie-shop.be zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven.


Artikel 1: AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat   www.isolatie-shop.be de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige overeenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand.

Artikel 2: LEVERINGSTERMIJN
Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst. Indien bepaalde artikelen toch niet kunnen verzonden worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de  www.isolatie-shop.be en kan u dat eventueel als reden gebruiken om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3: PRIJZEN
Voor alle bestellingen worden de op de dag van bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast(uitgezonderd overmacht). De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief alle taksen (BTW, eventueel Bebat en Recupel) indien wettelijk van toepassing, en exclusief eventuele verpakkings - verzendingskosten en kilometerheffing. Deze worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot bestelling overgaat. De webshop www.isolatie-shop.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Indien een prijs foutief op de website van de www.isolatie-shop.be is vermeld en dit door www.isolatie-shop.be aan de klant wordt meegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Alle geafficheerde prijzen zijn in euro en alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro. 

Artikel 4: BETALING

De www.isolatie-shop.be accepteert betaling via overschrijving en  KBC pay.

Bij overschrijving behoudt de www.isolatie-shop.be het recht voor om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op rekeningnummer BE89 7360 2454 3185 (KBC), binnen de 7 werkdagen na de bestelling.
Een “bestelling” betreft een online aankoop welke aan huis geleverd wordt.  Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling geactiveerd.

Artikel 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven, ongeacht of zij al feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van  www.isolatie-shop.be tot het ogenblik dat de producten volledig betaald zijn.

Artikel 6: HERROEPINGSRECHT
In overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.  De verpakking- en transportkosten zijn ten laste van de klant. De verzending gebeurd op de verantwoordelijkheid van de klant in geval van verlies, diefstal of beschadiging.Wij delen u mee dat wij alleen retours aanvaarden voor artikelen die via de website van de www.isolatie-shop.be werden aangekocht..

UITZONDERINGEN HERROEPINGSRECHT  artikel 6 : maatwerk of gepersonaliseerde producten / artikel (s)  niet in voorraad  bij www.isolatie-shop.be/ verkeerd of teveel bestelde goederen /ederen.

Indien u niet akkoord gaat met deze uitzonderingen van het herroepingsrecht(artikel 6), gelieve dan deze website te verlaten.
Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning en onder uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele materiele vergissingen.

Artikel 7: VERKEERD GELEVERDE OF BESCHADIGDE GOEDEREN

Wanneer het een verkeerde of beschadigde levering van goederen betreft en de  fout aan de www.isolatie-shop.be te wijten is, worden na nazicht en goedkeuring door een afgevaardigde van de leverancier bij de klant ter plaatse, de foutief of beschadigde geleverde goederen vervangen door de juiste  producten en worden de verkeerd geleverde en beschadigde goederen terzelfdertijd terug meegenomen. Wij delen u mee dat wij alleen retours aanvaarden voor artikelen die via de website van de www.isolatie-shop.be werden aangekocht..

Artikel 8 : GARANTIE

De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan deze, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden voorgelegd. Garantieclaims worden 
op afspraak door een afgevaardigde van de leverancier bij de klant ter plaatse behandeld. In geval dat de garantie goedgekeurd wordt  zal de  www.isolatie-shop.be  de verkochte artikelen onder waarborg vervangen door artikelen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten,

Artikel 9 : LINKEN NAAR DEZE SITE
Het is u toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.isolatie-shop.be een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site www.isolatie-shop.be  voor zover dit ons geen schade toebrengt.

Artikel 10 : PREVALATIE VERTALINGEN

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de vertalingen  in de Franse of Engelse taal.

Artikel 11 : TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGD RECHT
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de www.isolatie-shop.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling of voorwaarde komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een, door de  www.isolatie-shop.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  of voorwaarde. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden gelden, zijn alleen de Rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen en vredegerecht van Lier bevoegd. Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning en onder uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele materiele vergissingen.